Het Lente-akkoord

Het Lente-akkoord

Alle maatregelen uit het Kunduz-akkoord / Lente-akkoord zijn bekend.

Er wordt op de woningmarkt voorzien in maatregelen op de koop- en huurmarkt. Ook wordt het overdrachtsbelastingtarief voor woningen permanent verlaagd tot 2%. De Nederlandse Bank en het CPB zullen worden gevraagd een inschatting te maken van de te verwachten effecten op de woningmarkt naar aanleiding van deze maatregelen. 

Koop: annuïtair aflossen 30 jr, KEW, LTV in stappen naar 100% 

  • Vanaf 1 januari 2013 is voor nieuwe hypotheken de betaalde rente alleen aftrekbaar als het een lening betreft die gedurende de looptijd volledig en ten minste annuïtair wordt afgelost. 
  • De box 1 vrijstelling voor de KEW blijft gehandhaafd voor bestaande hypotheken.
  • De hypotheekrenteaftrek blijft ongewijzigd voor bestaande hypotheken.
  • De aflosperiode met renteaftrek blijft voor iedereen 30 jaar.
  • De Loan-to-Value ratio (bepalend voor de maximale omvang van de hypotheek ten opzichte van de woningwaarde) wordt vanaf 2013 geleidelijk verlaagd van 106% (inclusief overdrachtsbelasting) naar 100% (inclusief overdrachtsbelasting). Om met name starters tegemoet te komen en de tijd te geven om vermogen op te bouwen gebeurt deze afbouw in zes stappen van 1% punt per jaar, waardoor in 2018 100% wordt bereikt. Als uitzondering wordt het mogelijk de LTV ten behoeve van duurzame, energiebesparende  investeringen te verhogen met het voor de investeringen benodigde bedrag en voor zover deze leiden tot lagere woonlasten, tot maximaal 106% LTV (“explainregeling”). Bij energiebesparende voorzieningen mag daarnaast conform de gedragscode hypothecaire financiering worden afgeweken van de inkomensnorm.
  • Deze maatregelen leiden tot een opbrengst van 13 mln. in 2013 en op langere termijn een opbrengst van 5,4 mld.
  • Het pakket beoogt een langdurende zekerheid te geven omtrent de fiscale behandeling van de eigen woning en bij te dragen aan het herstel van vertrouwen op de woningmarkt.
  • De maatregelen worden opgenomen in een apart wetsvoorstel bij het pakket Belastingplan 2013.

Overdrachtsbelasting woningen structureel 2%

  • De tijdelijke verlaging van het overdrachtsbelastingtarief voor woningen van 6% naar 2% die op basis van de huidige wetgeving afloopt op 1 juli 2012 zal met ingang van die datum structureel worden gemaakt. Tegelijkertijd met verzending van de Voorjaarsnota zal, vooruitlopend op wetgeving, een beleidsbesluit worden gepubliceerd waarin wordt goedgekeurd dat het 2%-tarief ook na 30 juni 2012 mag worden gehanteerd.