Overige partijen

Overige partijen

De verkiezingsprogramma's van de overige partijen geanalyseerd.

Inleiding
De verkiezingen voor de Tweede Kamer staan gepland op woensdag 12 september 2012. Maar wat gebeurt er de komende maanden? Wie organiseert de verkiezingen voor de Tweede Kamer en hoe zien de voorbereidingen eruit? En waar kun je stemmen als je in het buitenland woont?

Kiesraad
De Kiesraad adviseert de regering en het parlement over het kiesrecht en verkiezingen. De Kiesraad is het centraal stembureau bij de verkiezing van de Eerste Kamer en Tweede Kamer en het Europees Parlement. Dat houdt onder andere in dat de raad de verkiezingsuitslagen officieel vaststelt en bekend maakt. Ook de hele organisatie van de verkiezingen is in handen van de Kiesraad. Meer informatie over de kiesraad vind je op www.kiesraad.nl.

Kandidaatstelling
Op 31 juli was de dag van de kandidaatstelling. Op die dag moesten alle kandidaten bekend zijn bij de Kiesraad. Dat is 43 dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Deze termijn is vastgelegd in de kieswet.

Zetelverdeling
De Kiesraad stelt de uiteindelijke uitslag en zetelverdeling vast. De nieuwe Tweede Kamer wordt zo snel mogelijk na de vaststelling van de uitslag beëdigd.

Stemmen vanuit het buitenland
Ook als Nederlander die in het buitenland woont, kunt u stemmen voor de Tweede Kamer. Daarvoor moet u zich vooraf laten registreren. Registratieverzoeken kunnen tot 6 weken voor de verkiezingen worden ingediend. Wie tijdelijk in het buitenland is op de dag van de verkiezingen, kan een volmacht afgeven. Met die volmacht kan een andere kiesgerechtigde uw stem uitbrengen.

Meer algemene informatie over de verkiezingen en kabinetsformatie vindt u op de pagina ‘Verkiezingen en Kabinetsformatie’.

BES-eilanden
Bonaire, Sint Eustatius en Saba hebben sinds 10 oktober 2010 de status van bijzondere gemeente (openbaar lichaam) van Nederland. Deze eilanden staan ook bekend als BES-eilanden. De inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba nemen 12 september 2012 voor het eerst deel aan de Tweede Kamerverkiezingen. Inwoners van deze eilanden mogen hun stem uitbrengen als ze Nederlander zijn, 18 jaar of ouder en niet door de rechter zijn uitgesloten van het kiesrecht. Voor hen gelden dezelfde eisen als voor inwoners van de rest van Nederland.

Belangrijke data
Op weg naar de verkiezingen van 12 september 2012. Een aantal belangrijke data op een rij.

  • Tot maandag 18 juni konden nieuwe politieke partijen hun naam laten registreren bij de Kiesraad.
  • Op dinsdag 31 juli moesten de partijen hun kandidatenlijsten inleveren.
  • Kiezers die in het buitenland wonen, konden zich tot woensdag 1 augustus laten registeren.
  • Van vrijdag 6 juli tot en met maandag 3 september 2012 is de Kamer met zomerreces. Aansluitend is de Kamer van dinsdag 4 september tot en met woensdag 12 september 2012 met verkiezingsreces. Tijdens de recesperiodes zijn er geen plenaire vergaderingen en commissievergaderingen.
  • Op woensdag 12 september zijn de Tweede Kamerverkiezingen.
  • De Kiesraad stelt tijdens een openbare zitting op maandag 17 september de verkiezingsuitslag officieel vast.
  • Dinsdag 18 september is het Prinsjesdag.
  • Op donderdag 20 september wordt de oude Tweede Kamer ontbonden en is de eerste samenkomst van de nieuwe Tweede Kamer.
  • De algemene beschouwingen staan vooralsnog gepland voor dinsdag 25 en woensdag 26 september 2012. Deze data zijn onder voorbehoud.

Verkiezingsprogramma's
Op 12 september 2012 doen er 21 partijen mee aan de verkiezingen. Hieronder een overzicht van de partijen met een link naar hun verkiezingsprogramma.

Controversiële onderwerpen
Vanwege de demissionaire status van het kabinet vergadert de Tweede Kamer niet over alle onderwerpen. De Tweede Kamer heeft daarom een lijst met controversiële onderwerpen opgesteld. De onderwerpen die op die lijst staan worden uitgesteld totdat er een nieuw kabinet is of tot de Kamer besluit om het onderwerp van de lijst te halen.

Selectie
Hoe wordt de lijst met controversiële onderwerpen samengesteld? Tijdens een procedurevergadering hebben de commissies bij meerderheid besloten welke onderwerpen zij willen voorstellen om controversieel te verklaren. Ook fracties konden een voorstel doen om een onderwerp toe te voegen aan de lijst.

Definitieve lijst
Tijdens de stemmingen van dinsdag 5 juni werden de voorstellen van alle Kamercommissies en van alle fracties in stemming gebracht.  Vervolgens is de lijst met controversiële onderwerpen als Kamerstuk gepubliceerd. De lijst kan naderhand weer gewijzigd worden op voorstel van een Kamercommissie of een of meerdere fracties. Over deze wijzigingsvoorstellen wordt dan wederom gestemd tijdens een plenaire vergadering, waarna weer een nieuwe lijst van controversiële onderwerpen wordt gepubliceerd.